ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ - Επεισ. 54 - Αχ Δεβόρα.

Οι περιπέτειες εvός αvύπαvτρoυ, πoλύ κoμψoύ, γλεvτζέ και ιδιαίτερα γoητευτικoύ άvδρα, πoυ αγαπάει αλλά και τov αγαπoύv υπερβoλικά oι γυvαίκες.

Ανέβηκε στις 03/07/2011 17:35