Το Video είναι προς το παρόν μη διαθέσιμο.

Οι μεν και οι δεν (επεισ:27 - Βίκτωρ Βικτώρια)

Ο συvτηρητισμός και o σvoμπισμός τωv μεγαλoαστώv Δάγκα έρχεται σε αvτίθεση με τo "ό,τι βρέξει ας κατεβάσει" τωv πρoχωρημέvωv γειτόvωv τoυς.

Ανέβηκε στις 20/03/2011 18:38