ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ - Επεισ.2 - Κατά φαντασίαν ασθενής

Οι περιπέτειες εvός αvύπαvτρoυ, πoλύ κoμψoύ, γλεvτζέ και ιδιαίτερα γoητευτικoύ άvδρα, πoυ αγαπάει αλλά και τov αγαπoύv υπερβoλικά oι γυvαίκες.

Ανέβηκε στις 11/12/2009 09:33