Οι εξώσεις λόγω Airbnb στο Vice Greece

Το ελληνικό γραφείο του Vice ερευνά το θέμα της αύξησης των εξώσεων λόγω του Airbnb.

Ανέβηκε στις 07/11/2019 13:55