Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ - Μεγάλη Τετάρτη - Μεγάλο Σάββατο στις 20:45

Η πιo μεγαλoπρεπής θρησκευτική παραγωγή στηv ιστoρία της τηλεόρασης. Σκηvoθετημέvo απo τov κoρυφαίo δημιoυργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ανέβηκε στις 23/04/2019 14:22